General Trading

() طراحی گرافیکی

گروه طراحان گرافیست گروه مشارکتی آرادمانی از میان بهترین جوانان متخصص این حوزه انتخاب شده و با ارزش های گروه همراه گشته اند . عنصر اصلی در سازمان نیروی انسانی ست : با این وجود ما میدانیم که افراد در داخل مجموعه هم از امکانات و توانمندی های مجموعه بهره میبرند و هم در معرض محدودیت هایی هستند که در ذات سازمان و کار گروهی متصور است . تیم های طراحی گرافیکی و طراحان سایت گروه مشارکتی سرمایه اصلی ما در ارایه خدماتی از این نوع به جامعه میباشند