کالیبراسیون شیر اطمینان

کالیبراسیون شیر اطمینان درون محیط صنعتی صورت می گیرد این کالیبراسیون باید در آزمایشگاه معتبر کشوری تهیه گردد. کالیبراسیون شیر اطمینان به جهتی بسیار مهم می باشد که این روند باید در محیط آزماشگاه آن هم از دسته آزماشگاه های معتبر صورت گرفته و تمامی فاکتور های موجود را بررسی کنند. کالیبراسیون شیر اطمینان یک […]

شیر اطمینان

شیر اطمینان از دسته شیر های خاص می باشد که در باید بر روی خطوط لوله نصب و اجرا می گردد این روش نیازمند دستگاه های مخصوصی نیازمند است که بر روی خط لوله نصب گردد. شیر اطمینان به دلیل آنکه بسیار حساس است باید با دقت کامل در انتخاب و همچنین و با نهایت […]